inloggen-button

 

word-lid-button

 
mobiel-knop-blauw-pensioen
mobiel-knop-blauw-zorg
mobiel-knop-blauw-welzijn
mobiel-knop-blauw-bank
button-pensioen
button-zorg
button-welzijn
button-de-bank
 
 

Artikel actief november 2017

Koopkrachtperikelen

Niet iedereen gaat er in koopkracht op vooruit, zo blijkt uit de doorrekening van de kabinetsplannen door het Nibud. Gelukkig doet ons pensioenfonds het uitstekend.

 

Ons pensioenfonds doet het uitstekend. Iedere maand wordt de nieuwe teamwork-koopkracht-pixa-382676-640dekkingsgraad bekendgemaakt en die staat er de laatste maanden weer beter voor, en aanmerkelijk beter dan bij veel andere fondsen. Eind augustus bedroeg de beleidsdekkingsgraad 127%.

Als BP ABN AMRO-bestuur hebben wij periodiek overleg met het bestuur en het verantwoordingsorgaan van ons pensioenfonds. Wij laten ons dan informeren in het kader van belangenbehartiging van onze leden. Op de regiobijeenkomsten (Veldhoven, Akersloot en Assen) die dit najaar worden gehouden, komt het onderwerp ‘pensioen’ ruim aan bod. BP ABN AMRO heeft begin dit jaar zitting gehad in de voordrachtcommissie voor de benoeming van nieuwe pensioenfondsbestuurders namens de gepensioneerden. Zoals wij al eerder hebben gemeld, zijn Kees de Pee en Fred Steenwinkel benoemd voor een periode van vier jaar. Wij zijn blij dat zij namens ons in het pensionfondsbestuur zitting hebben.

Het nieuwe pensioenstelsel waar al jaren over wordt gesproken is niet alleen iets tussen werkgevers en werknemers; ook gepensioneerden hebben daar direct belang bij. Verheugend is dat onze koepelorganisatie NVOG onze belangen goed in de gaten houdt en waar nodig adequaat reageert op de politieke besluitvorming. Ook tijdens de nog lopende kabinetsformatie heeft de NVOG zich tot de onderhandelaars gericht om op te komen voor de belangen van gepensioneerden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de koopkrachtontwikkeling.

In de troonrede en miljoenennota op Prinsjesdag is met geen woord gerept over pensioenen. Wel hebben we kunnen vernemen dat ieder er in koopkracht op vooruit zou gaan. Dit vraagt toch een nuancering. Volgens het Nibud, dat de plannen heeft doorgerekend, blijkt het volgende:

+ voor een echtpaar met AOW en aanvullend pensioen van € 30.000 en € 10.000 is het geraamde koopkrachtverlies € 500 per jaar;

+ voor een alleenstaande met AOW en aanvullend pensioen van € 30.000 is het geraamde koopkrachtverlies € 420;

+ voor een alleenstaande met vroegpensioen van  € 30.000 is het geraamde koopkrachtverlies € 350.

De NVOG maakt zich sterk om bij de behandeling van de plannen van een nieuw kabinet dit koopkrachtverlies (iedereen zou er toch op vooruitgaan?) onder de aandacht te brengen.

Wij blijven de ontwikkelingen volgen.

jan-groot-koerkamp

 

Jan Groot Koerkamp,

bestuurslid Pensioen

 

 

Artikel actief april 2018

Hoe is uw pensioen inclusief de (inhaal)indexatie berekend?

Het totale bedrag van alle (gewezen) deelnemers en gepensioneerden aan gemiste indexaties was op 31 maart 2018 0,32% van alle huidige pensioenen. Het percentage kan echter per persoon verschillen. Dat verschil komt omdat de ontwikkeling van het huidige pensioen per persoon kan afwijken door wijzigingen in de pensioenopbouw of bijvoorbeeld door verschillende mutaties die hebben plaatsgevonden. Het percentage van de inhaalindexatie is per persoon afhankelijk van de werkelijke gemiste indexatie in hoogte van pensioenaanspraken in verhouding tot het huidige pensioen.

Vervolgens hebben het pensioenfonds deze (gedeeltelijke) gemiste indexaties (over 2011 en 2012) per persoon als een bedrag vastgelegd in haar administratie.

Op 1 april 2018 hebben het pensioenfonds de gemiste indexatie toegekend. Dat wil zeggen dat de werkelijk gemiste indexatie (in geld) is toegevoegd aan uw huidig pensioen. Dit betekent dat het toekomstig uit te keren pensioen op 1 april 2018 gelijk is aan wat het pensioen was geweest als er altijd volledig was geïndexeerd.

Nadat de inhaalindexatie is toegevoegd aan uw pensioen ontstaat er een nieuw bruto bedrag. Dat bedrag is vervolgens geïndexeerd met 1,5%. Dat resulteert in het pensioen dat u per 1 april 2018 heeft ontvangen.

Heeft u vragen?

Meer informatie leest u op de website www.abnamropensioenfonds.nl. Als u daarna nog vragen heeft, stuur dan een e-mail naar ksedneoisnep.[antispam].@abnamropensioenfonds.nl. U kunt het pensioenfonds ook bellen op werkdagen van 8:30 tot 15:00 uur op telefoonnummer 020 - 237 57 77.  

Bron: ABN AMRO Pensioenfonds 

 

BPAA zit in commissie Pensioenstudie

De huidige pensioenovereenkomst is tot stand gekomen in 2014. Eind 2019 loopt deze af. De bank gaat een studie uitvoeren hoe de nieuwe pensioenovereenkomst per 1 januari 2020 eruit moet komen te zien. Het komende halfjaar zal deze studie worden uitgevoerd. De BPAA is uitgenodigd om als toehoorder, met inbreng, zitting te nemen in deze commissie. Ons bestuurslid Pensioen, Jan Groot Koerkamp, heeft zitting in deze commissie. Naast de BPAA hebben ook de vakbonden, het pensioenfonds en Raad van Medewerkers zitting in deze commissie.

 

Artikel Actief oktober 2018

Pensioenstudie: nieuw pensioenstelsel binnen de Bank

In de huidige ABN AMRO CAO is afgesproken dat ABN AMRO en de vakbonden een studie doen naar een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel van de bank. De pensioenstudie heeft in de maanden mei, juni en juli  jl. plaatsgevonden en is inmiddels afgerond. Doel was om alle partijen die direct en indirect met de pensioenregeling te maken hebben een ieder op een zelfde kennis niveau te krijgen. Onderstaand leest u de uitkomsten van deze studie. De BPAA was als toehoorder ‘met inbreng’ bij deze pensioenstudie aanwezig. Jan Groot Koerkamp, ons bestuurslid Pensioen, vertegenwoordigde onze vereniging. Voor de BPAA is het indexatieperspectief een heel belangrijk item en is ook ingebracht tijdens deze studie. De BPAA is geen partij in de onderhandelingen die later dit jaar zullen plaatsvinden over een nieuwe pensioenregeling.

 

 

 

ABN AMRO en bonden verkennen samen speelveld pensioenen

ABN AMRO en de vakbonden FNV Finance en CNV Vakmensen hebben de afgelopen maanden samen een zogeheten pensioenstudie uitgevoerd. De resultaten ervan lees je in dit bericht.

 

Waarom een pensioenstudie?

In de huidige cao hebben bank en bonden afgesproken om een pensioenstudie te doen naar een toekomstbestendige pensioenregeling voor de bank. Een van de redenen om dat nu te doen is dat de huidige premiesystematiek afloopt op 1 januari 2020.

Tijdens de vier dagdelen van de studie is het hele speelveld van het pensioen verkend en zijn er meerdere scenario’s in het algemeen bekeken: de huidige collectieve regeling, een mogelijke individuele regeling en eventuele tussenvormen. Er is onder meer gekeken naar marktconformiteit, premie, governance, risico, uitvoerbaarheid en communicatie.

Naast vertegenwoordigers van de vakbonden FNV Finance, CNV Vakmensen en de bank waren ABN AMRO Pensioenfonds, de Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO en de Raad van Medewerkers als toehoorder betrokken bij de pensioenstudie onder leiding van een onafhankelijk voorzitter van Ortec Finance.

 

Wat is er besproken?

Er is een palet aan onderwerpen besproken tijdens de studie, zoals de huidige pensioenregelingen bij de bank en bij andere bedrijven en de veranderingen in politiek en samenleving.

Ook zijn mogelijke veranderingen vanuit de politiek op tafel gekomen, zoals de nationale pensioendialoog, de voornemens van het huidige kabinet en wat op dit moment in de SER besproken wordt. Naar verwachting resulteert dat laatste binnenkort in een advies aan het kabinet.

Tot slot is met een outside-in blik gekeken naar hoe andere bedrijven, zoals Shell, Unilever en ING hun pensioen geregeld hebben. Wat opviel in de vergelijking die we gemaakt hebben, is dat de premie van ABN AMRO erg hoog is.

 

Volgende stappen pensioen ABN AMRO

De pensioenstudie had niet als doel om afspraken te maken tussen de cao-partijen. Maar door samen het speelveld te verkennen weten alle partijen nu evenveel van het pensioen van ABN AMRO en de belangrijke zaken die daarmee samenhangen. De uitkomsten van deze pensioenstudie worden meegenomen in de onderhandelingen over een nieuwe cao vanaf 1 januari 2020.

 

 

 
bpaa-logo