inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button

word-lid-button

 
 
 

Op weg naar een nieuwe pensioenregeling voor ABN AMRO

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. Dat zal ook voor (oud) medewerkers en gepensioneerden van ABN AMRO Bank gevolgen hebben. Het wordt anders, dat is zeker. Maar hoe precies, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Een wetsvoorstel wordt na de zomer verwacht. Uiterlijk 1 januari 2026 zouden we over moeten stappen naar het nieuwe stelsel. Eén van de uitgangspunten voor een nieuwe regeling zal zijn dat de overgang voor alle betrokkenen evenwichtig is. Een ander uitgangspunt is een zo optimaal mogelijke nieuwe pensioenregeling.

Wat hebben we tot nu toe gedaan? De pensioenstudie

De afgelopen vier maanden hebben we met vertegenwoordigers van de verantwoordelijke partijen en belanghebbenden rond de tafel gezeten. Dat waren ABN AMRO, de vakbonden (CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie, Our Next Move), de Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO (BP AA), de Raad van Medewerkers en ABN AMRO Pensioenfonds (het bestuur en het verantwoordingsorgaan). Het was niet de bedoeling om al keuzes te maken. Dat kan nog niet. De definitieve wetgeving wordt pas einde van dit jaar verwacht. We zijn bij elkaar gekomen om eerst een gezamenlijk beeld te krijgen: wat komt er op ons af, welke pensioenregelingen zijn straks mogelijk, hoe ga je om met wat nu al aan pensioen is opgebouwd, welke keuzes moeten er gemaakt worden en wie is dan waarvoor verantwoordelijk. De laatste bijeenkomst hebben we ook stilgestaan bij wat wensen en behoeftes zijn van verschillende groepen belanghebbenden, met welke knelpunten we te maken krijgen en wat realistisch haalbaar en uitvoerbaar is. Én we hebben afspraken gemaakt over het vervolg.

Hoe gaan we verder?

We hebben de pensioenstudie begin februari afgerond. Vakbonden, ABN AMRO en het pensioenfonds hebben toen afspraken gemaakt over het vervolg. Deze drie partijen zijn verantwoordelijk voor de besluiten die moeten worden genomen. Elke partij heeft daarin uiteraard zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar veel belangrijke besluiten hangen wel nauw met elkaar samen en daar moet overleg en afstemming over zijn. Daarom komt er een gezamenlijke stuurgroep die de begeleiding en voorbereiding doet.

De komende periode moeten we veel berekeningen en analyses maken. Dit om te kunnen beoordelen hoe de pensioenregeling er straks uit zou kunnen zien en wat dit betekent voor de belanghebbenden. Ook al lijkt er tijd, er zijn strakke deadlines in het hele proces. De stuurgroep moet ervoor zorgen dat die gehaald worden.

De stuurgroep informeert de vakbonden, ABN AMRO en het bestuur van het pensioenfonds. De vakbonden en ABN AMRO besluiten uiteindelijk over een nieuwe pensioenregeling. Het pensioenfonds toetst of die regeling uitvoerbaar is en of de overgang voor alle betrokkenen evenwichtig is. De werkgever zal de BP AA en de Raad van Medewerkers regelmatig informeren over het proces. Voor verenigingen van gepensioneerden, zoals de BP AA,  is in het wetsvoorstel een hoorrecht in de arbeidsvoorwaardelijke fase opgenomen. Het bestuur van het pensioenfonds zorgt dat het verantwoordingsorgaan gedurende het traject op de hoogte is en haar rol goed kan vervullen.

Wij zullen je regelmatig over het proces op de hoogte houden via het intranet & andere kanalen.

 

Wil je nu al meer weten over de veranderingen in het pensioenstelsel. Ga dan naar: https://www.abnamropensioenfonds.nl/actueel/nieuws.htm