inloggen-button

 

word-lid-button

 
mobiel-knop-blauw-pensioen
mobiel-knop-blauw-zorg
mobiel-knop-blauw-welzijn
button-de-bank
button-pensioen
button-zorg
button-welzijn
button-de-bank
 
 
beleid-small

Kies hier uw lettergrootte

       

 

Beleidsplan 2018 – 2019 Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO

 

Voorwoord Het beleidsplan 2018-2019 is in tegenstelling tot vorige jaren een beknopte weergave van onze beleidsvoornemens. De impact van de diverse activiteiten is echter groot en het afbreukrisico navenant. Het bestuur zal een forse inspanning moeten leveren om de uitvoering van alle voornemens vlekkeloos te laten verlopen. Het jaar 2018 is cruciaal voor de kwaliteit van de belangenbehartiging in de jaren die volgen. 

 

Frits Harmsen,

Voorzitter

       

Pensioen

Sinds 2017 heeft één bestuurslid van de BP AA als adviserend lid zitting in de commissie die kandidaat bestuurders voor het Pensioenfonds in 2017 heeft voorgedragen. Omdat de BP AA een omvangrijke vereniging is, zetten we in op een versterking van onze positie in deze commissie.

We onderhouden structureel contact met de pensioengerechtigde leden van zowel het Bestuur van het Pensioenfonds als van het Verantwoordingsorgaan. Doel daarvan is om elkaar te informeren en de pensioengerechtigden binnen het Pensioenfonds op één lijn te brengen.

In 2019 loopt het pensioencontract tussen de Bank en het Pensioenfonds af. In verband met deze en andere, komende ontwikkelingen houden wij het contact met pensioenadviesbureau Montae dat ons adviseert in (ingewikkelde) pensioenzaken, in stand.

Op dezelfde wijze als bij de tot standkoming van het CDC contract willen wij betrokken zijn bij de herziening van het pensioencontract waarvoor de gesprekken naar verwachting in 2018 zullen starten.

 

Zorg

In samenwerking met ZilverSchild besteden wij aandacht aan onderwerpen die voor ouderen van belang kunnen zijn. Te denken valt aan: langer thuis wonen en een gezonde leefstijl (voeding, bewegen) en/of het fitte brein. Deze onderwerpen zijn niet alleen voor verzekerden bij AA ZS, maar voor alle leden van belang. In onze publicitaire uitingen zullen we hiermee rekening houden.

  

Ook zullen we nadenken over de verdere samenwerking met ZilverSchild, over de invulling door de BP AA in het bestuur van ZilverSchild, e.e.a. in relatie tot de bank.

 

Welzijn

We zullen de organisatie van de 14 vestigingen van de Stichting Senioren Sociëteiten verder uitbouwen en versterken.

De uitvoering van het Businessplan zal in 2018 gestart worden zodra ons verzoek tot een structurele subsidieverstrekking ten laste van de voormalige Stichting Vakantieoorden gehonoreerd wordt. Speerpunt daarbij zal zijn de bestrijding van eenzaamheid die onder onze leden bestaat door hen bij de Sociëteitsafdelingen te betrekken.

 

De relatie met de Foundation, de stichting van ABN AMRO die invulling geeft aan de maatschappelijke betrokkenheid van de bank door medewerkers, producten en middelen in te zetten op vrijwillige basis en zonder commercieel belang, is tot nu toe niet van de grond gekomen. Omdat postactieven de wil, de tijd en de gelegenheid om mee te doen aan door de Foundation georganiseerde projecten, proberen we opnieuw om tot een samenwerking te komen.

 

Individuele belangenbehartiging

Regelmatig krijgt de BP AA vragen van leden over personeelscondities en andere zaken die de Bank betreffen.

De vereniging behartigt wél de collectieve belangen, maar niet de individuele belangen van leden. Klachten en problemen met en binnen de Bank oplossen gaat ons vermogen te boven, maar wij kunnen wél leden de weg wijzen naar het juiste loket, naar de goede afdeling binnen de Bank. Wij zullen overigens monitoren dat de afhandeling van vragen en klachten op een adequate en correcte manier verloopt.

 

Communicatie

Om tot een eenduidige en allesomvattende communicatie te komen, formeren wij een Redactieraad die de uitgave van ons magazine Actief en de Nieuwsbrief gaat verzorgen en de website zal voeden en beheren.

 

In 2018 zullen we de website vernieuwen en aanpassen aan de huidige tijd. Daarbij zullen wij  aandacht besteden aan de beveiliging van de gegevens die via de website worden uitgewisseld. Ook zal de mogelijkheid gecreëerd worden voor leden om op een afgeschermd gedeelte de eigen gegevens in te zien en te muteren.

In onze Nieuwbrief verwijzen wij regelmatig naar onze website. Zodra de website vernieuwd is zal ook het format en het uiterlijk van de Nieuwsbrief worden aangepast.

We zullen het magazine Actief waar mogelijk verbeteren en daarbij gehoor geven aan de input die wij kregen in het in 2017 gehouden Lezersonderzoek.

 

Ledenwerving

Ledenwerving blijft een doorlopende activiteit.

Alle medewerkers van 55 jaar en ouder die de Bank verlaten krijgen via de Bank informatie over de BP AA via een flyer. Het Pensioenfonds stuurt (oud-)medewerkers die met pensioen gaan een half jaar voor pensioeningang diezelfde informatie. Dit betekent dat alle gerechtigden de informatie over het bestaan van de vereniging ontvangen.

Wij zullen in 2018 monitoren of de informatie ook daadwerkelijk iedereen bereikt. Ook volgen we de effecten van onze actie: leidt het tot meer leden?

 

Extra dienstverlening

We onderzoeken of leden behoefte hebben aan trainingen of cursussen internet bankieren en digitale veiligheid, bijvoorbeeld binnen de Sociëteitsvestigingen.

 

BP ABN AMRO

De overgang van de secretariële en financiële ondersteuning van onze vereniging van Pensioenfonds naar Personeelsvereniging komt later tot stand dan we aanvankelijk verwachtten.

In 2018 zal die ‘verhuizing’ plaatsvinden. Een soepele en geruisloze overgang is de doelstelling; de leden mogen er zo min mogelijk hinder van ondervinden. We zullen een heldere de communicatie naar onze leden opzetten.

De bank organiseert ambassadeursdagen waarvoor uitsluitend leden van de BP ABN AMRO worden uitgenodigd. Met de bank zullen wij nadenken over de wijze waarop wij het ‘ambassadeursgevoel’ van onze leden kunnen versterken.

 

Bestuursvacatures

Het huidige bestuur bestaat uit:

Frits Harmsen, voorzitter

Teun Eijkelboom, penningmeester

Anneke Hoog-Kuiper, secretaris

Jan Groot Koerkamp, bestuurslid pensioenen

Peter Berkhout, bestuurslid Zorg

Willem van Reekum, bestuurslid Welzijn

Hans Ego, bestuurslid Communicatie en PR

 

Twee bestuursleden zijn in 2018 niet herbenoembaar: Frits Harmsen en Hans Ego. We zullen op een adequate manier de vacatures invullen.

 

Voor het beleidsplan 2018 - 2019 op uw eigen PC klikt u hier.

 
 
bpaa-logo