inloggen-button

 

word-lid-button

 
mobiel-knop-blauw-pensioen
mobiel-knop-blauw-zorg
mobiel-knop-blauw-welzijn
mobiel-knop-blauw-bank
button-pensioen
button-zorg
button-welzijn
button-de-bank
 
 

Stichting sociaal fonds


Laatste redmiddel

Bent u al bekend met het Sociaal Fonds?

Privézorgen kunnen ernstige belemmeringen vormen. Ondanks dat je je zaken goed voor elkaar denkt te hebben – een afgewogen huishoudbudget, afdoende verzekeringen, reserves voor je huis en een potje ‘onvoorzien’ –

kunnen zich toch situaties voordoen waarin de kosten niet gedekt worden door een sociale instantie of verzekeraar. Wanneer het dan om hoge bedragen gaat, kan de financiële nood aan de man komen. Maar als voorzieningen buiten de bank en regelingen binnen de bank geen of onvoldoende soelaas bieden, is er een laatste redmiddel: de Stichting Sociaal Fonds ABN AMRO verleent individuele financiële hulp aan hen die door omstandigheden buiten hun schuld in geldproblemen zijn gekomen of dreigen te raken. Deze hulp heeft vooral betrekking op uitgaven met een medische en/of sociale achtergrond, die het gevolg zijn van een onvoorzienbare samenloop van omstandigheden en de draagkracht van betrokkenen te boven gaat. Daarnaast verleent de Stichting Sociaal Fonds ABN AMRO hulp bij onevenredig hoge uitgaven van medische of sociale aard, die (vaak gedurende een langere periode) een sterke inbreuk maken op het reguliere budget. In dat geval is er niet direct sprake van (dreigende) financiële nood. De stichting spreekt dan van ‘hardship’.

De hulp, die geen structureel karakter heeft maar incidenteel is van aard, is niet bestemd voor schuldsanering en wordt niet als lening verstrekt. Aan de toekenning, de duur en de hoogte van de tegemoetkoming zijn geen nadere regels gesteld. De hulpverlening door de stichting is afhankelijk van de feitelijke oorzaak van de kosten en de omstandigheden waarin de aanvrager zich bevindt. De hulpverlening onderscheidt zich door haar individuele karakter van overige sociale voorzieningen (zoals de regeling gezinshulp) en is dus geen regeling.

 

Doelgroepen

De volgende personen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming:

• medewerkers in actieve dienst met een ABN AMRO dienstverband voor (on)bepaalde tijd
• vroegere medewerkers die een non-activiteitsuitkering van de bank krijgen
• vroegere medewerkers, van wie het dienstverband na twee jaar volledige arbeidsongeschiktheid door de bank is beëindigd, zolang hij (deels) arbeidsongeschikt is in de zin van de wet
• gepensioneerden van de bank, die meteen na de arbeidsovereenkomst of periode met VUT- of non-activiteitsuitkering van de bank of meteen na de hiervoor genoemde periode van arbeidsongeschiktheid met pensioen is gegaan
• nabestaande partners van (vroegere) medewerkers, die een nabestaandenpensioen krijgen van het pensioenfonds van de bank. De (vroegere) medewerkers moeten tot het overlijden tot één van de hiervoor genoemde doelgroepen hebben behoord
• minderjarige wezen van de hiervoor genoemde personen.

 

Aanvraag indienen

Wanneer u in aanmerking denkt te komen voor een tegemoetkoming van het Sociaal Fonds, kunt u hiertoe een digitale aanvraag indienen, welke u kunt sturen naar sdnof.laaicos.taairaterces.[antispam].@nl.abnamro.com


Wij geven er de voorkeur aan dat deze digitale route wordt gevolgd.  Indien dit echter niet mogelijk is, is het ook mogelijk uw aanvraag per post in te dienen. Deze kunt u sturen naar onderstaand adres:

Stichting Sociaal Fonds ABN AMRO
T.a.v. het Secretariaat / PAC code HQ1096
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Naar aanleiding van de door u ingestuurde aanvraag zal een van onze regiovertegenwoordigers met u contact opnemen en u een aanvraagformulier toesturen.
Deze regiovertegenwoordiger is uw contactpersoon tijdens de procedure van de aanvraag en hij of zij kan u ook helpen met het invullen van het aanvraagformulier.
Via de regiovertegenwoordiger zal uw aanvraagformulier worden voorgelegd aan het bestuur ter goedkeuring.

 

 

 
 
bpaa-logo