inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button

word-lid-button

 
 
 

Koepel Gepensioneerden

De Koepel Gepensioneerden is een gezichtsbepalende seniorenorganisatie, die actief de belangen van senioren behartigt ten aanzien van pensioenen en koopkracht en die actief meespeelt op de terreinen Zorg, Welzijn en Wonen. Dat doet zij op basis van deskundigheid en in verbondenheid (samen) met anderen. De Koepel wil een samenleving waarin senioren aan de relevante tafels meespreken en meebeslissen en waarin zij een volwaardige plaats hebben, met daarvoor voldoende financiële middelen.

Uitgangspunt is:

De Koepel Gepensioneerden behartigt de collectieve belangen van de leden van de aangesloten verenigingen en zo mogelijk van alle senioren in Nederland. Zij is de relevante partij bij de bepaling van het beleid op het gebied van pensioenen, inkomen en koopkracht, zorg, wonen en welzijn.

Kernwaarden zijn (onder het hoofdstuk ‘samen, in verbondenheid’):

Betrokken, paraat, doelgericht en toegankelijk.

Kernkwaliteiten zijn:

Samen met relevante partners, deskundig, constructief, evenwichtig, invloedrijk en waar nodig vasthoudend. 

Vervolg 1

Inleiding

De Koepel Gepensioneerden (hierna te noemen de Koepel) is met ruim 80 aangesloten organisaties van gepensioneerden en andere seniorenorganisaties een gezichtsbepalende seniorenorganisatie met een grote achterban, die weet wat er bij senioren leeft. De Koepel behartigt de collectieve belangen van de leden van de aangesloten verenigingen en waar mogelijk van alle senioren in Nederland.

logo-koepelgepensioneerden-logo-met-slogan

 

Bij het behartigen van de belangen laat de Koepel zich leiden door de principes van solidariteit en rechtvaardigheid. Enerzijds is de Koepel zich ervan bewust dat senioren individuele en uiteenlopende belangen hebben. Anderzijds is de Koepel van opvatting dat bij het behartigen van deze individuele belangen nadrukkelijk sprake is van onderlinge afhankelijkheid en dus van een algemeen belang. De Koepel zal zich daarom richten op het algemeen belang en op een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van de lusten en lasten, ook tussen generaties. >

 

Vervolg 2

Gesteund door een grote achterban neemt de Koepel een sterke positie in als relevante, professionele en invloedrijke partij in het nationale en deels Europese politieke en maatschappelijke krachtenveld.

Een inspirerende missie en een heldere visie zijn essentiële kenmerken van een doelgerichte organisatie. De Missie-Visie-Strategie van de Koepel werkt als een krachtig kompas.

Het vervult een aantal belangrijke functies: het geeft betekenis en richting aan de activiteiten, het maakt samenwerking met relevante partners mogelijk, het maakt energie los en het maakt keuzes gemakkelijker.

Klik voor meer informatie over of nieuwsbrieven van de Koepel op: www.koepelgepensioneerden.nl

 

Bron: Koepel Gepensioneerden

 
seniors-1505935-1280