inloggen-button word-lid-button

 

inloggen-button word-lid-button

word-lid-button

 
 
 

Missie en Visie van de Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO (BP ABN AMRO)

Missie

De BP ABN AMRO is de vereniging voor oud-werknemers/postactieven en hun nabestaanden van ABN AMRO en rechtsvoorgangers. De vereniging behartigt de collectieve belangen van postactieven en hun nabestaanden van de bank die pensioen hebben opgebouwd bij het ABN AMRO Pensioenfonds. Zij doet dat op de vier aandachtsgebieden: Pensioen, Zorg, Welzijn en Bank.

De vereniging bevordert bovendien de onderlinge contacten van haar leden, van groepen van leden met een specifiek belang, van leden met een gemeenschappelijk arbeidsverleden of van leden met een gemeenschappelijke woonplaats of regio.

 

Visie

De vereniging behartigt de belangen van haar leden op de vier aandachtsgebieden Pensioen, Zorg, Welzijn en Bank. Het secretariaat van de vereniging verzorgt de beantwoording van vragen van leden op elk van de aandachtsgebieden en geleidt deze zo nodig door naar het  betreffende bestuurslid voor behandeling en beantwoording.

 

Pensioen

Het bestuur van de vereniging voert periodiek overleg met  de uitvoerende bestuursleden en de niet-uitvoerende gepensioneerde bestuursleden van het AA Pensioenfonds. Eenmaal per jaar vindt overleg plaats met de onafhankelijk voorzitter van het Pensioenfonds.

De vereniging geeft actuele informatie over pensioenen in het algemeen en over het AA Pensioenfonds in het bijzonder. Zij doet dat tijdens de Regiobijeenkomsten, via de Nieuwsbrieven, het magazine Actief en op de website.

Het bestuur laat zich periodiek bijpraten over pensioenontwikkelingen door een externe pensioenadviseur.

De vereniging streeft er naar om de leden zo goed mogelijk te informeren over pensioenontwikkelingen en -veranderingen die de komende jaren op ons af zullen komen. Daar waar nodig zullen wij presentaties in het land bij de sociëteitsvestigingen verzorgen om de leden te informeren over de pensioenontwikkelingen.

 

Zorg

De BP ABN AMRO heeft zitting in het bestuur van de Stichting ABN AMRO ZilverSchild. Deze stichting biedt een collectieve ziektekostenverzekering voor ABN AMRO gepensioneerden en partners. Via haar bestuursleden in deze stichting werkt de BP ABN AMRO voortdurend aan verbetering van de voorwaarden, een goede premie en een kortingsregeling voor de basis- en aanvullende verzekeringen.

De website, nieuwsbrieven en het magazine Actief geven actuele informatie aan de leden op het brede gebied van de gezondheidszorg met als doel bij te dragen aan een zo groot mogelijk gezond en onafhankelijk leven.

Via een grote bereikbaarheid van onze website wil de vereniging met voortdurende inspanning als vraagbaak fungeren voor onze leden en van daar uit initiatieven ontwikkelen waaraan een brede behoefte bestaat bij de leden.

 

Welzijn

De BP ABN AMRO is oprichter van de Stichting Seniorensociëteit ABN AMRO. De stichting organiseert op 15 plaatsen in het land maandelijks sociëteitsbijeenkomsten voor alle gepensioneerden van ABN AMRO. Doel van deze bijeenkomsten is zoveel mogelijk gepensioneerden te bereiken en gepensioneerden gezellige en nuttige bijeenkomsten te bezorgen.  Wij streven er naar om met behulp van het project ‘Verbinden, erbij halen’ meer oud-werknemers van de bank te bereiken en aldus eventuele eenzaamheid te verminderen.

Door verbeterde communicatie en ‘mond op mondreclame’ probeert de vereniging naar (nog) meer bezoekers naar de bijeenkomsten van de Sociëteitsvestigingen te trekken.

 

De vereniging organiseert zes regiobijeenkomsten per twee jaar, elk jaar drie bijeenkomsten.

Tijdens die bijeenkomsten informeert de vereniging de leden over verenigingsaangelegenheden en geeft presentaties over actuele onderwerpen van onze vier aandachtsgebieden die interessant zijn voor de leden.

In een veranderende maatschappij laten wij de inhoud van die bijeenkomsten mee veranderen en verliezen daarbij de wensen en ideeën van leden voor de invulling van die bijeenkomsten niet uit het oog.

 

De BP ABN AMRO neemt initiatieven gericht op het verhogen van het welzijn van haar leden.

De vereniging werkt nauw samen met de Personeelsvereniging van ABN AMRO.

Door middel van brede communicatie streeft de vereniging naar een groter aantal leden.

 

Bank

De BP ABN AMRO onderhoudt regelmatige contacten met de ABN AMRO Bank NV.

De vereniging denkt mee met de bank over onder andere het seniorenbeleid van de bank en neemt initiatieven om de dienstverlening van ABN AMRO voor senioren te verbeteren en uit te breiden.

De vereniging ondersteunt de bank bij de organisatie van de jaarlijkse Ambassadeursdagen,  waarop de bank haar oud-werknemers informeert over het reilen en zeilen van de bank.

De BP ABN AMRO verzorgt  nieuws over de bank op haar website, in de nieuwsbrieven en het magazine Actief.

De vereniging streeft er naar om de goede contacten met de bank te behouden, maar schroomt niet om aandacht te vragen voor problemen die leden ervaren bij hun contacten met de bank. Doel is te bereiken dat klachten van leden over de dienstverlening van ABN AMRO op adequate wijze binnen de bank worden behandeld.

 

Communicatie

Communicatie met de leden van de BP ABN AMRO is van belang, omdat dat een van de manieren is om in contact te komen/blijven met de leden en te weten te komen wat leden van de vereniging verwachten.

De vereniging communiceert door middel van het magazine Actief (drie uitgaven per jaar met vooral verslagen van bijeenkomsten en achtergrond informatie), via de Nieuwbrieven (uitgebracht zodra er nieuws is) en de website (actueel te houden door de webredactie). We streven er naar om ook via Facebook – waarop veel ouderen actief zijn – in contact te zijn met onze leden en in contact te komen met oud-werknemers van de bank die nog geen lid van de vereniging te zijn. 

 

 

 
 
 
bpaa-logo